Salomono pamokslo žodžiai, perskyrimas 15

001-BIBLIJA-PAT

Published in: on 8 vasario, 2019 at 10:20  Parašykite komentarą  
Tags: ,

Jonas Krikštytojas (III)

Evangelija šv. Lukošiaus, perskyrimas 3:15-18

Bet žmonėms bedumojant ir širdyje savo bemislyjant apie Joną, bau jis ne rasi Kristus esąs, atsakė Jonas ir tarė visiems: aš krikštiju jus vandenimi; bet ateina drutesnis už mane, kuriam aš per mažas esmi, jo kurpių dirželius atrišti; tas jus šventaja Dvase ir ugnimi krikštys; To rankoje yra vėtyklė, ir jis šluos savo klojimą ir surinks kviečius į savo skunę, ir pelus sudegįs amžina ugnimi. Ir daug kito graudeno ir pranešė jis žmonėms.

Published in: on 12 lapkričio, 2011 at 21:23  Parašykite komentarą  
Tags: , ,

Jonas Krikštytojas (II)

Evangelija šv. Lukošiaus, perskyrimas 3:8-14

Dabokitės, darykite tikrus vaisius prisivertimo ir neapsiimkite sakyti: mes turime Abraomą tėvu. Nės aš sakau jums: Dievas gal Abraomui iš šių akmenų vaikų prikelti. Jau kirvis medžiams prie šaknies pridėtas. Kožnas medis, nenešąs gerų vaisių, bus pakirstas ir į ugnį įmestas.

Ir žmonės klausė jo tarydami: ogi ką mes darysime? Jis atsakydamas tarė jiems: dvi sermėgi turįsis te duodie nei nei vienos ne turinčiamjam; ir valgio turįsis taipojau tedaro. Atėjo ir muitininkai pasikrikštydinti, tarydami jam: Mokįtojau, kągi mes darysime? Jis tarė jiems: ne prašykite daugiaus, kaip statyta. Tai klausė jo taipojau ir kareiviai, tarydami: kągi mes turime daryti? Ir jis tarė jiems: ne darykite nei vienam prispaudimą ir neteisybę, ir te pakanka jums jųsų alga.

Published in: on 12 lapkričio, 2010 at 13:12  Parašykite komentarą  
Tags: , ,

Jonas Krikštytojas (I)

Evangelija šv. Lukošiaus, perskyrimas 3:1-7

Penkioliktame mete ciecorystės ciecoriaus Tibėriošiaus, Panskui Pilotui valdonui Judėos be esant, ir Erodui ketvirtainio kunįgaikščiui Galilėoje, ir Pilipui, jo broliui, ketvirtainio kunįgaikščiui Iturėoje ir šalyje Trakonystės, ir Lyzaniui ketvirtainio kunįgaikščiui Abylėnėje, Anošiui bei Kaipošiui vyriausiems vyskupams be esant, stojosi žodis Viešpaties Jonui, Zakariošiaus sunui, pusčioje.

Ir jis atėjo į visas šalis aplink Jordaną, apsakydamas krikštą prisivertimo ant griekų atleidimo; Kaip parašyta yra knygose žodžių prarako Jėzaiošiaus, tariančio: balsas Dievo žodį sakančio yra pusčioje: pagatavykite kelią Viešpaties ir tiesius padarykite jo takus! Visos daubos tur papildytos, ir visi kalnai ir visos kaukaros tur pažeminti pastoti, o kas kreiva yra, turės tiesu, ir kas nelygu, tur lygiu keliu pastoti. Ir visas kunas išvys Dievo Išganytojį.

Tai tarė jis žmonėms, kurie išėjo jo krikštydintis: jus angių veislė, kasgi parodė jums išvengti busiantįjį kerštą?

Published in: on 5 liepos, 2010 at 09:26  Parašykite komentarą  
Tags: , ,

Žmona

Salomono pamokslo žodžiai, 12:4

Moteriškė darbininkė yra vainikas savo vyro, bet tinginė yra pulis jo kauluose.

Salomono pamokslo žodžiai, 19:13, 14

Neprotingas sūnus yra savo tėvo širdies bėda, ir vaidininkė moteriškė yra nesiliaująs varvėjimas.

Namus ir lobį iš gimdytojų į dalyką gauname, bet išmintinga moteriškė ateiti nuo Pono Dievo.

Salomono pamokslo žodžiai, 21:19

Geriaus gyventi pustoje žemėje, ne kaip su vaidininke ir rusčia moteriške.

Salomono pamokslo žodžiai, 27:15, 16

Moteriškė vaidininkė ir varvėjimas nepaliaująs, kada didei lija mandagiai su kits kitu sulyginami.

Kurs ją apstabdo, tas stabdo vėją ir nor aliejų ranka nutverti.


Published in: on 26 kovo, 2010 at 09:09  Parašykite komentarą  
Tags: , , , ,

Išmintis

Salomono pamokslo žodžiai, perskyrimas 12:9,11

Kurs pasižemina ir savo ūkį aprūpina, tas geresnis už tą, kurs didžiu nor buti, duonos pristokodamas. Savo dirvą įgyvenąsis duonos pilnai turės, bet nereikalingus daiktus sekąsis durnas yra.

 

Published in: on 7 kovo, 2010 at 08:07  Comments (2)  
Tags: , ,

Paskutinis teismas

Evangėlia šv. Matėošiaus, perskyrimas 25:31-46

Bet kad ateis žmogaus sūnus savo šlovėje, ir visi šventieji angielai su juomi, tai tai jis sėdės ant krasės savo šlovės; ir visos žmonių giminės bus po jo akių. Ir jisai skirs juos nuo kits kito, lygiai kaip kerdžius avis nuog ožių skiria. Ir avis po savo dešinės statys, bet ožius po kairės. Tai sakys karalius tiems po savo dešinės: eikšte šen, jus peržegnotieji mano Tėvo, apturėkite karalystę, kuri jums pagatavyta nuog svieto pradžios. Nės aš buvau išalkęs ir jus mane valgydinote. Aš buvau ištroškęs, o jus mane girdėte. Aš svečiu buvau, o jus mane priėmėte. Aš nuogas buvau, o jus mane aprėdėte. Aš sirgau, o jus mane atlankėte. Aš apkaltas buvau, o jus manęsp atėjote. Tai jamui teisieji atsakys tardami: Viešpatie, kuočies tavę regėjome išalkusį, ir tavę valgydinome? arba trokštantį, ir tavę girdėme? Kada regėjome tavę svečią, ir priėmėme? arba nuogą, ir tavę aprėdėme? Kada tavę regėjome sergantį, arba apkaltą, ir pas tavę atėjome? Ir karalius atsakydamas tars jiems: iš tiesos sakau jums: ką vienam padarėte tų mano mažiausiųjų brolių, tai man padarėte.

Tai jisai ir sakys tiems po kairės: eikit šalin nuo manęs, jus prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri pagatavyta velniui ir jo angielams.
Aš buvau išalkęs, o jus mane nevalgydinote. Aš buvau ištroškęs, o jus manę negirdėte.
Aš svečiu buvau, o jus manę nepriėmėte. Aš nuogas buvau, o jus manę neaprėdėte. Aš sirgau ir apkaltas buvau, o jus manę ne atlankėte.
Tai ir jie atsakys tarydami: Viešpatie, kada tave regėjome išalkusį, arba trokštantį, arba svečią, arba apkaltą, ir tau nepašlužijome.
Tai jis jiems atsakys, tarydamas: iš tiesos sakau jums, ką nepadarėte vienam šių mažiausiųjų, tai ir man nepadarėte.
Ir jie nueis į amžinąją muką, bet teisieji į amžinąją gyvatą.

Published in: on 26 vasario, 2010 at 10:25  Parašykite komentarą  
Tags: , ,

Gromata švento Judo 1-6

Judas, tarnas Jėzaus Kristaus, bet brolis Jokūbo, pavadintiems, kurie pašvęsti yra nuo Dievo Tėvo ir palaikyti Jėzuje Kristuje.
Dieve, duok jums daug mielaširdingystės ir pakajaus ir meilės.
Jus mylimieji, kaip aš ketėjau jums rašyti apie musų visų išganymą, rodėsi man reikiant, jus su gromatomis graudenti, kad jus kovotumbite už vierą, kuri vieną kartą duota šventiemus.
Nės keli žmonės podraug įsišlaistė, kurie jau pirm čėsų užrašyti yra ant koravonės; tie yra bedieviai, ir Dievo malonę ant išdykimo vartoja, ir užsigina Dievo ir musų Pono Jėzaus Kristaus, to vienatijo Viešpataujančio.
Bet aš noriu jums priminti, kad žinotumbite vieną kartą tai, kad Viešpats, kaip žmones iš Egypto gelbėjo, antrą kartą nužudė tus, kurie ne tikėjo.
Ir angielus, kurie savo kunįgaikštystę ne palaikė, bet prastojo savo gyvenimą, palaikė sudui didžios dienos amžinais ryšiais tamsybėje.

Published in: on 25 vasario, 2010 at 15:32  Parašykite komentarą  
Tags: , , ,

Apreiškimas šv. Jono, perskyrimas 20:11-15

Ir regėjau didį baltą sostą ir tą, ant jo sėdintį, nuo kurio akių bėgo žemė ir dangus, ir jiems vietos nebuvo rasta. Ir regėjau numirusius, abiejus, ir mažus ir didžius, stovint po Dievo akių, ir knygos buvo atvertos. Ir vėl kitos knygos buvo atvertos, kurios yra gyvasties. Ir numirieji buvo sudyti iš rašto knygose pagal jų darbus. Ir marios davė numirusius, kurie jose buvo, ir smertis bei pekla davė numirusius, kurie jose buvo; ir buvo sudyti kožnas pagal savo darbus. Ir smertis bei pekla buvo metami į ugningą duobę. Tai esti antrasis smertis. Ir jei kurį nerado parašytą gyvasties knygose, tas buvo įmestas į ugningą duobę.

Published in: on 19 vasario, 2010 at 17:02  Parašykite komentarą  
Tags: , ,

Apie kelis darbus nobažnystės

Evangėlija šv. Matėošiaus, perskyrimas 6:1-4.

Dabokitės, kad ne išdalytumbite ubagams (almužnų) po akių žmonių, idant jie matytų jus; šeip ne turėsite algos pas Tėvą danguje. Taigi išdalydamas ubagams, ne duok trubyti pirm savęs, kaipo veidmainiai daro mokyklose ir ant ulyčių, kad butų žmonių pagiriami. Iš tiesos sakau jums, jie atėmė savo algą. Bet kai tu išdaliji ubagams, kairė tavo ranka te nežino,  ką tavo dešinė daro, jeib savo dovanas ubagams slapta duotumbei; ir tavo Tėvas, matąs paslėptus daiktus, atlygįs tau regimai.

Published in: on 24 sausio, 2010 at 10:15  Parašykite komentarą  
Tags: ,