Jonas Krikštytojas (III)

Evangelija šv. Lukošiaus, perskyrimas 3:15-18

Bet žmonėms bedumojant ir širdyje savo bemislyjant apie Joną, bau jis ne rasi Kristus esąs, atsakė Jonas ir tarė visiems: aš krikštiju jus vandenimi; bet ateina drutesnis už mane, kuriam aš per mažas esmi, jo kurpių dirželius atrišti; tas jus šventaja Dvase ir ugnimi krikštys; To rankoje yra vėtyklė, ir jis šluos savo klojimą ir surinks kviečius į savo skunę, ir pelus sudegįs amžina ugnimi. Ir daug kito graudeno ir pranešė jis žmonėms.

Published in: on 12 lapkričio, 2011 at 21:23  Parašykite komentarą  
Tags: , ,

Jonas Krikštytojas (II)

Evangelija šv. Lukošiaus, perskyrimas 3:8-14

Dabokitės, darykite tikrus vaisius prisivertimo ir neapsiimkite sakyti: mes turime Abraomą tėvu. Nės aš sakau jums: Dievas gal Abraomui iš šių akmenų vaikų prikelti. Jau kirvis medžiams prie šaknies pridėtas. Kožnas medis, nenešąs gerų vaisių, bus pakirstas ir į ugnį įmestas.

Ir žmonės klausė jo tarydami: ogi ką mes darysime? Jis atsakydamas tarė jiems: dvi sermėgi turįsis te duodie nei nei vienos ne turinčiamjam; ir valgio turįsis taipojau tedaro. Atėjo ir muitininkai pasikrikštydinti, tarydami jam: Mokįtojau, kągi mes darysime? Jis tarė jiems: ne prašykite daugiaus, kaip statyta. Tai klausė jo taipojau ir kareiviai, tarydami: kągi mes turime daryti? Ir jis tarė jiems: ne darykite nei vienam prispaudimą ir neteisybę, ir te pakanka jums jųsų alga.

Published in: on 12 lapkričio, 2010 at 13:12  Parašykite komentarą  
Tags: , ,

Jonas Krikštytojas (I)

Evangelija šv. Lukošiaus, perskyrimas 3:1-7

Penkioliktame mete ciecorystės ciecoriaus Tibėriošiaus, Panskui Pilotui valdonui Judėos be esant, ir Erodui ketvirtainio kunįgaikščiui Galilėoje, ir Pilipui, jo broliui, ketvirtainio kunįgaikščiui Iturėoje ir šalyje Trakonystės, ir Lyzaniui ketvirtainio kunįgaikščiui Abylėnėje, Anošiui bei Kaipošiui vyriausiems vyskupams be esant, stojosi žodis Viešpaties Jonui, Zakariošiaus sunui, pusčioje.

Ir jis atėjo į visas šalis aplink Jordaną, apsakydamas krikštą prisivertimo ant griekų atleidimo; Kaip parašyta yra knygose žodžių prarako Jėzaiošiaus, tariančio: balsas Dievo žodį sakančio yra pusčioje: pagatavykite kelią Viešpaties ir tiesius padarykite jo takus! Visos daubos tur papildytos, ir visi kalnai ir visos kaukaros tur pažeminti pastoti, o kas kreiva yra, turės tiesu, ir kas nelygu, tur lygiu keliu pastoti. Ir visas kunas išvys Dievo Išganytojį.

Tai tarė jis žmonėms, kurie išėjo jo krikštydintis: jus angių veislė, kasgi parodė jums išvengti busiantįjį kerštą?

Published in: on 5 liepos, 2010 at 09:26  Parašykite komentarą  
Tags: , ,